Nya däckregler i norden

directions_car 2019-08-28 16:31

Nya däckregler i norden

Sverige:

1 juni 2019 så träder både regeringens krav på vinterdäck på tunga fordons samtliga axlar, samt transportstyrelsens ändring av definitioner av vinterdäck i kraft!

Regeringens krav på vinterdäck på tunga fordons axlar har gjort att Transportstyrelsen behövde se över och uppdatera definitionerna för vinterdäck till samtliga fordonskategorier.

Transportstyrelsens förslag till ändring av bland annat definitionen för vinterdäck i TSFS 2019:19 har efter att ha varit ute på remiss i Sverige, och sedan för notifikation inom EU, precis publicerats som TSFS 2019:44:


De nya reglerna innebär att från och med vintern 2019–2020 är kravet för ett vinterdäck till tunga fordons styr och drivaxlar, personbilar och släp som dras av personbilar att de skall vara märkta med 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), eller Alptopp/Snöflinga som man säger i dagligt tal. För släp till tunga fordon så kommer definitionen att vara samma som den är för vinterdäck idag, att däcken skall vara märkta med M+S men utan kravet på att de skall ”vara speciellt framtagna för vinterkörning”.

Dubbade däck räknas också som vinterdäck, då dessa idag inte kan märkas med 3PMSF, men tänk på att man bara får dubba däck som av tillverkaren är avsedda att dubbas (C1- personbilsdäck), eller av tillverkaren tillåtna att dubba (C2 - lätta lastbilsdäck). För C3 däck (lastbilsdäck) så är det tillåtet att dubba alla typer av däck, men då enligt de krav som finns i TSFS 2009:19.

Däck märkta med POR (Professional Off Road) på tunga fordon, räknas också som vinterdäck.

I de nya reglerna har man också en övergångsperiod fram till 30 nov 2024, vilket tillåter användning av M+S märkta däck (som är speciellt framtagna för vinterkörning) på personbilar och tunga fordons styr och drivaxlar fram till detta datum. Till skillnad mot motsvarande övergångsperioder i andra länder så anger man ingen sista tillverkningsdatum för de M+S märkta däcken.

För släpvagnar som dras av personbilar så gäller denna övergångsperiod fram till och med 30 nov 2028.

För släpvagnar som dras av tunga fordon så är det inte någon övergångsperiod, utan där gäller kravet på vinterdäck från 1 juni 2019,


När det gäller skillnad i antalet dubbar mellan olika däck på en personbil, så hade man i förlaget som gick ut på remiss ändrat lydelsen i 9§ ”Antalet dubbar i dubbade däck får inte skilja mer än 25 % jämfört med det däck på fordonet som har det största antalet dubbar” till att bara gälla ”tappade” dubbar. Men då man lät detta vara oförändrat, och med tanke på att dubbade däck på marknaden idag har olika antal dubbar, så måste man se till, om man monterar olika fabrikat/typ eller generation på en bil, att det inte skiljer sig mer än 25% i antal dubbar mellan de olika däcken på bilen.

Man har också ändrat lydelsen i ”Allmänna råd” under 3§, så att ”likvärdig utrustning” till vinterdäck gäller alla typer av fordon och inte bara tunga fordon, och tagit bort lydelsen ”Grovmönstrade däck med vintermönster” från denna.

Man har också ändrat definitionen av däck något när det gäller krav på dubbar i däck, och ställer kraven enligt klassning av däck (C1, C2 och C3), enligt Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009, för olika fordonskategorier (M1, M2, N1, N2, O1, O2, etc.), enligt Artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018. Detta skall göra det enklare att bedöma vilka krav som gäller för respektive däckklass i de olika fordonskategorierna, då definitionen är enligt den belastnings och hastighetsindex (LI och SI) som finns på däcken.

 

Norge

Statens Vegvesen har på uppdrag av Samferdselsministern arbetat fram starkare krav för vinterdäck på tunga fordon, men vi har idag ännu inte sett dessa krav som skall komma ut på remiss vilken dag som helst. Orsaken till detta är att man i Norge ser en så stor del lastbilar som har en allt för dålig däckstandard vintertid, och vill då skärpa kraven när det gäller vinterdäck. Vi kommer att skicka ut förslaget så fort det kommer ut på remiss.

Däremot vet vi att möjligheten att avvika +-5% i rullomkrets vid byte av däck, som togs bort i Kjøretøyforskiften 2012 och sedan funnits med genom ett undantag, kommer att inskrivas i lagtexten igen i detta förslag.


Finland

TrafiCom i Finland har under de senaste åren som jag har skrivit om tidigare arbetat på en uppdatering av den s.k. ”OverRun testmetoden” som kan användas i både Sverige, Norge och Finland för att få ett dubbdäck med annat antal (större) dubbar än vad de generella reglerna säger (max 50 dubb/rullomkretsmeter) godkänt genom att mäta hur mycket det sliter på vägbanan i förhållande till ett däck som är godkänt enligt de nuvarande reglerna. Denna uppdatering har vi diskuterat i de möten vi har haft med de nordiska trafikmyndigheterna, och TrafiCom kommer att skicka ut en remiss på detta troligtvis efter sommaren.